Asbestinventarisatie SC540

Een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd volgens de SC-540, door daarvoor gecertificeerde bedrijven. In Nederland worden verschillende soorten asbestinventarisaties / asbestinventarisatierapporten onderscheiden. Afhankelijk van het doel van het onderzoek wordt gekozen voor een bepaalde onderzoeksopzet of combinatie ervan.

AI Type A Offerte aanvragen voor AI Type A

Type A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen. Het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette... Type A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen.

Het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voor zover deze asbestbronnen direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met behulp van licht destructief onderzoek. Licht destructief onderzoek tast de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of object niet aan. Voor de uitvoering van een asbestinventarisatie type A dient door de opdrachtgever van de inventarisatie een onbelemmerde en passende toegang tot alle ruimten te worden verschaft behorende bij het doel en omvang van het onderzoek. Dit is een noodzakelijke voorwaarde. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport type A (zie SC-540 par. 7.17.2).
Een volledig type A asbestinventarisatierapport, waarbij alle ruimten zijn geïnspecteerd, is geschikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning of het doen van een sloopmelding en voldoet aan de eisen van de SC-540.

Lees meer
AI Type B Offerte aanvragen voor AI Type B

Type B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen. Een type B onderzoek is een onderzoek, dat vooraf of tijdens de bouwkundige sloop van een bouwwerk object of constructie wordt uitgevoerd door... Type B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen.

Een type B onderzoek is een onderzoek, dat vooraf of tijdens de bouwkundige sloop van een bouwwerk object of constructie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf op basis van een overzicht van redelijke vermoedelijk aanwezige asbestbronnen. Bij dit onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast.
Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport type B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport type A (zie SC-540 par. 7.17.3). Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter beschikking gesteld aan de eigenaar / opdrachtgever c.q. de houder van de omgevingsvergunning.
Toelichting: De opdrachtgever dient aan het bevoegde gezag, de vergunningverlener (gemeente) de aanvullende asbestinventarisatie type B ter beschikking te stellen.
Het type A+B asbestinventarisatierapport is geschikt voor de definitieve afgifte van de omgevingsvergunning of het doen van een sloopmelding en voldoet aan de eisen van de SC-540.
Aanvullende asbestinventarisatie tijdens bouwkundige sloop: Type-B

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen.

Een type-B onderzoek is een onderzoek, dat vooraf of tijdens de bouwkundige sloop van een bouwwerk object of constructie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf op basis van een overzicht van redelijke vermoedelijk aanwezige asbestbronnen. Bij dit onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast.

Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport Type-B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport Type-A (zie SC-540 par. 7.17.3). Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter beschikking gesteld aan de eigenaar / opdrachtgever c.q. de houder van de omgevingsvergunning.

Toelichting:De opdrachtgever dient aan het bevoegde gezag, de vergunningverlener (gemeente) de aanvullende asbestinventarisatie type-B ter beschikking stellen.

Het type A+B asbestinventarisatierapport is geschikt voor de definitieve afgifte van de omgevingsvergunning "WABO" of het doen van een sloopmelding (sloopvergunning of bouwvergunning) en voldoet aan de eisen van de SC540.Lees meer
AI Type 0 Offerte aanvragen voor AI Type 0

Type 0 (nul): Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991 Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde en/of gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden... Type 0 (nul): Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991

Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde en/of gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een beperkte inventarisatie van asbesthoudende materialen, zonder gebruik te maken van destructieve onderzoeksmethoden. Deze inventarisatie dient vastgelegd te worden in een rapport.

Het resultaat van een type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object geen type A of type G inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren.

Het type 0 inventarisatierapport is het minimale uitgangspunt voor het NEN 2991 onderzoek.

De uitvoering van een type 0 inventarisatie valt niet onder de SC-540 waardoor deze niet gebruikt kan worden voor de aanvraag van een omgevingsvergunning of het doen van een sloopmelding.

Lees meer
AI Type G Offerte aanvragen voor AI Type G

Type G: Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw Eigenaren of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot asbestinventarisatie van een gebouw of object, gericht op het beheersen van asbest in het gebouw. Een dergelijke inventarisatie... Type G: Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw

Eigenaren of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot asbestinventarisatie van een gebouw of object, gericht op het beheersen van asbest in het gebouw. Een dergelijke inventarisatie heeft tot doel de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw vast te stellen en wordt aangeduid als asbestinventarisatie type G.

Een asbestinventarisatie type G is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie type A. Het volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, etc. in een bouwwerk of object betekent dat alle ruimten worden onderzocht. De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991.

Van elke ruimte dienen de vloer, wanden en plafond onderzocht te worden. Is sprake van een kruipruimte en is deze betreedbaar voor de onderzoeker, dan dient deze ook onderzocht te worden. Daarnaast dienen de buitengevels, het dak en schoorstenen alsook de gebouwinstallaties onderzocht te worden. Naast het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen omvat een asbestinventarisatie type G een risicobeoordeling met betrekking tot de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan.

De risicobeoordeling en het asbestbeheersplan dienen te voldoen aan de NEN-EN-ISO/IEC 2991. In het asbestbeheersplan dienen ook de asbesthoudende toepassingen te worden beschreven waarvan een ‘redelijk vermoeden’ bestaat, maar welke niet zonder destructief onderzoek vast te stellen zijn. Het asbestbeheersplan dient periodiek beoordeeld te worden op actualiteit. De frequentie daarvan dient omschreven te zijn in het asbestbeheersplan, waarbij voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in bijlage D van NEN-EN-ISO/IEC 2991.

Lees meer
A.C.E - Milieuadvies is gecertificeerd voor de SC540 onder Ascert / Stichting Certificatie Asbest SCA-code procescertificaat 07-D070085.01 door Eerland Certification B.V. Mocht u ons certificaat willen zien dan dient u op het logo rechtsboven boven ons adres te drukken.